Právě je 17 zář 2021 06:46

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: WordPress - Přihlášení vrací chybu "Parse error: syntax error, unexpected ..."
PříspěvekNapsal: 29 čer 2018 09:29 
C4 zákazník

Registrován:
29 čer 2018 09:20
Příspěvky:
2
Dobrý den,
prosím pomoc s opravou wp config, přihlášení vrátí chybu Parse error: syntax error, unexpected '$table_prefix' (T_VARIABLE) in /data/www/prodig.eu/www.prodig.eu/wp-config.php on line 73

Jak opravit řádek 73? ($table_prefix = '4w_';)

<?php

// BEGIN iThemes Security - Do not modify or remove this line
// iThemes Security Config Details: 2
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); // Disable File Editor - Security > Settings > WordPress Tweaks > File Editor
// END iThemes Security - Do not modify or remove this line

/**
* The base configuration for WordPress
*
* The wp-config.php creation script uses this file during the
* installation. You don't have to use the web site, you can
* copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* This file contains the following configurations:
*
* * MySQL settings
* * Secret keys
* * Database table prefix
* * ABSPATH
*
* @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
*
* @package WordPress
*/

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'sql-prodig');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'sql-prodig');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'qpn89pfylHhP7');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', '1O&j)[5gJxJe**+5*T4q:M8o/7,F >y4UfB$6vid ^z`<S!tR/p22>`ghNq;bW/l');
define('SECURE_AUTH_KEY', '?{-=2~8ZQ.Dd#zEB}Yp%;2K3B,pQ};Amfa5~j*P_?V{SR*z_/QP*d3!GB[R&4!W+');
define('LOGGED_IN_KEY', '_nRSDq_@C7G;zW5OQ$yQ|=4r?+=uoCV%M9EX(4l`2@[zkSBQ&=*+:M}gm6|#$Dl=');
define('NONCE_KEY', '~,-B}N-aF07-h,m|t6]T %+N..8Mcw{)^Gti~U>PMz(}J;@/x%dhx}qB`L>d4w8g');
define('AUTH_SALT', 'wUuSlDK,I+wr{yRas9XmX`PKByx1{Q5L:T#It~|`fzG-.]?>l:@T&Ye|;puIxfV ');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'K{GeIzPJ31+ PNdcUQV/_aQ!m/<gi/t@+;6C 8E&;skN`)A{z>_&Az:fx~5dKXK]');
define('LOGGED_IN_SALT', 'w}I{Lj#jR<gJN&<Y&DEF3Iq5:8(W]mMN]A->3auiD;gN95qcEjvpbzdhFm:[1DJs');
define('NONCE_SALT', 'trh6@;35V`Zq=e$#I::~Q7wBJ6B>LoJ*&0(c/)$/=!f=|%jTTP=s-iJQl)CrK#>u');
define('WP_ALLOW_REPAIR', true)

/**#@-*/

/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each
* a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = '4w_';

/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*
* For information on other constants that can be used for debugging,
* visit the Codex.
*
* @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
*/
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: WordPress - Přihlášení vrací chybu "Parse error: syntax error, unexpected ..."
PříspěvekNapsal: 29 čer 2018 10:01 
C4 podpora
C4 podpora

Registrován:
30 čer 2009 09:14
Příspěvky:
8040
Dobrý den,

chybí Vám středním na konci řádku:
Kód:
define('WP_ALLOW_REPAIR', true)
Takže řádek upravte na tvar:
Kód:
define('WP_ALLOW_REPAIR', true);


PS: Při psaní příspěvku jste chybně vyplnil pole Název domény/URL adresa. Dejte si na to pozor, protože jinak nemusíte být identifikován jako náš zákazník.

_________________
Radek Plašil
Webhosting C4
https://www.c4.cz/


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
FTP Uploader
Staňte se naším zákazníkem!
Hledáme kolegy
WordPress partneři

Seznam všech partnerů

WordPress Hosting
Návody pro C4

© 2009-2021 ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. Kontaktní e-mail: forum@c4.cz
Diskuzní fórum využívá technologie: phpBB, phpBB-SEO.com, phpBB.cz